Friday, January 24, 2020

Friday, January 24, 2020

 

Happy birthday to Jakob Ellerbrock, Luke Mertes, Mason Pode, Mr. Burr, Mr. Yoder, and Mrs. Pacheco.

Happy half birthday to Ashley Urbanski, Skylar Bush, Aiden Hallett, Trenton Hancock, and Madison Vescogni.

________________________________________________________________________________________________