Thursday, December 5, 2019

Thursday, December 5, 2019

 

Happy birthday to Jennafer Szewczyk.

Happy half birthday to Angela Hernandez.

_______________________________________________________________________________________________